دکتر مهدی خرمی

  • تحصیلات: دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: .
  • سمت: مسئول فنی دپارتمان ژنتیک آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل اصفهان