فرم استخدام

نام و نام خانوادگی: *  
 
نام پدر: *  
 
شماره شناسنامه: *  
 
تاریخ تولد: *  
 
محل تولد: *  
 
کد ملی: *  
 
وضعیت تاهل: *  
 
شغل همسر:
 
وضعیت نظام وظیفه:
 
ایمیل:
 
تلفن: *  
 
موبایل: *  
 
نشانی منزل: *  
 
تحصیلات:
مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته تحصیلی:
تاریخ فراغت تحصیل:
1: *  
 
1: *  
 
1: *  
 
1: *  
 
2:
 
2:
 
2:
 
2:
 
3:
 
3:
 
3:
 
3:
 
سوابق کاری:
نام موسسه/شرکت:
پست سازمانی:
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
علت ترک:
1:
 
1:
 
1:
 
1:
 
1:
 
2:
 
2:
 
2:
 
2:
 
2:
 
3:
 
3:
 
3:
 
3:
 
3:
 
دوره های آزمایشی:
نام موسسه آموزشی:
عنوان دوره آموزشی :
تاریخ دوره:
کل زمان دوره:
1:
 
1:
 
1:
 
1:
 
2:
 
2:
 
2:
 
2:
 
زبان های خارجی که به آنها آشنایی دارید را ذکر کنید:
 
نرم افزارهای کامپیوتری که با آنها آشنایی دارید را با ذکر میزان تسلط نام ببرید:
 
آیا در حال حاضر شاغل هستید: *  
 
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید:
 
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید:
 
آیا سابقه بیماری خاصی دارید:
 
نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی:
نسبت:
محل کار:
تلفن تماس:
1: *  
 
1: *  
 
1: *  
 
1: *  
 
2:
 
2:
 
2:
 
2:
 
نوبت کاری مورد تقاضا( به ترتیب اولویت): *  
 
حقوق پیشنهادی:
 
چه توانایی های و مهارت های فردی دیگری دارید: *  
 
از چه زمانی آمادگی همکاری دارید: