دکتر ویدا همایونی

  • تحصیلات: دکترای تخصصی ایمنولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: *
    -مسئول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری های نقص ایمنی اصفهان
  • سمت: مسئول فنی بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://www.sid.ir/paper/50886/fa

https://www.sid.ir/paper/11056/fa

https://www.sid.ir/paper/49879/fa

https://www.sid.ir/paper/243/fa

http://jims.mui.ac.ir/article_13063.html?lang=fa

http://jims.mui.ac.ir/article_14527.html?lang=fa