دکتر الهه صابری

  • تحصیلات: متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی دارای بورد تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: -
    مسئول فنی بیمارستان شهید رجایی داران1397-1396
    -مسئول فنی درمانگاه امام رضا دولت آباد 1398-1397
  • سمت: مسئول فنی دپارتمان پاتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6708571/

https://www.scirp.org/html/1-2220047_57609.htm