دکتر نگین توکلی

 • تحصیلات: کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دکترای مدیریت بازرگانی، مدرک DBAزیر نظر وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -بیش از ده سال سابقه کار در آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل
  -سه سال سابقه کار در معاونت بهداشتی
  -مدیر عامل شرکت نوین بارمان نیک کوشا از سال 1390 تاکنون
  -رئیس هیئت مدیره شرکت
 • سمت: مدیر داخلی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=19959

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/and.13716

http://eprints.lums.ac.ir/2204/

https://www.sid.ir/FileServer/SF/5201394H1308140