آزمایشات و غربالگری های لازم برای کودکان

از سن ۲ سالگی به بعد لازم است، که برخی از آزمایشات و چکاپ به صورت روتین و دورهای برای کودکان انجام شود.

آزمایشات و غربالگری های لازم برای کودکان در سنین ۲-۲۲ سال:

 
از سن ۲ سالگی به بعد لازم است، که برخی از آزمایشات و چکاپ به صورت روتین و دورهای برای کودکان انجام شود.
1-بررسی کودک از لحاظ قد، وزن، بینایی و شنوایی، که بهتر است حداقل سالی یکبار و به طور منظم  انجام شود ، همچنین بررسی منحنی رشد کودک در این زمینه بسیار کمک خواهد کرد.

2-کنترل فشار خون کودک، که از سن ۳ سالگی به بعد باید تحت نظر متخصص انجام پذیرد.

3-معاینه دندانها به صورت دورهای نیز در این سن توصیه می شود.
آزمایشات بالینی
 CBC
با توجه به اینکه کم خونی میتواند موجب بروز اختالل در مهارتهای حرکتی و رفتاری کودک گردد، ازاین رو انجام آزمایش های شمارش گلبولهای خونــی(CBC )و اندازه گیری هموگلوبین به جهت تعیین کمخونی از سن ۳ سالگی به بعد توصیه می گردد. بهتر است این آزمایش هر دو سال و نیم یکبار مجدداً تکرار گردد.
Chol-TG
یکی دیگر از آزمایش هایی که توصیه میگردد از دوران کودکی به صورت روتین انجام گردد، بررسی تری گلیسرید، کلسترول، HDLو LDL در خون کودک است. بهتر است این آزمایش هر ۵ سال یکبار  برای کودکان انجام گردد.متناوب تا سن هفت سالگی ادامه یابد.
FBS
آزمایش قند خون ناشتا که برای غربالگری دیابت مورد استفاده قرار می گیرد این تست به 8تا 10 ساعت ناشتایی نیاز دارد و در تایم صبحگاهی باید انجام شود و تایم ناشتایی کمتر از 8 ساعت و بیشتر از 12 ساعت نباید بشود .
AST/ALT
به منظور بررسی وضعیت کبد به عنوان مثال در هپاتیت استفاده می کنند، که معموالً همراه با اندازه گیری آالنین آمینوترانسفراز ALT انجام می شود. طبق گفته متخصصان کبدی، نتایج غیر طبیعی ALT نسبت به نتایج غیر طبیعی AST بیشتر با احتمال وقوع آسیب کبدی همراه است.
ALK
برای سنجش و بررسی عملکرد کبد، کیسه صفرا، استخوان ها و.. که در کودکان به دلیل شرایط متابولیکی و فیزیولوژیکی بدن در سن رشد، افزایش می یابد.
Pb
تست سرب تنها برای کودکان در معرض آلودگی سربی و یا دارای علائم مسمومیت سربی هستند ازاهمیت زیادی برخوردار است. مسمومیت کودکان با سرب میتواند آسیب های شدید ازجمله کم هوشی، عقب ماندگی های ذهنی و جسمی به دنبال داشته باشد. نخستین آزمایش بررسی سرب در خون کودکان، باید در سن شش ماهگی تا یکسالگی انجام گیرد.

ساغر ذاکری _ واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/07/19
تعداد بازدید: 3867