اختلالات نقص ایمنی

اختلال نقص ایمنی اولیه(PID ) به گروهی متشکل از بیش از 130 اختلال گفته می شود که ناشی از نقص در توسعه سیستم ایمنی و عملکرد آن است.

 اختلال نقص ایمنی اولیه( PID ) به گروهی متشکل از بیش از 130 اختلال گفته می شود که ناشی از نقص در توسعه سیستم ایمنی و  عملکرد آن است که به طور کلی به عنوان اختلالات ایمنی اکتسابی ( به عنوان مثال: سلول T،سلول B یا نقص ایمنی ترکیبی) و ایمنی ذاتی (به عنوان مثال: اختلالات فاگوسیت و سیستم کمپلمان) طبقه بندی می شوند. اگرچه تظاهرات بالینی PIDها بسیار متغیر هستند ، ولی در بیشتر اختلالات ، حساسیت به عفونت دیده می شود. تشخیص و درمان به موقع برای جلوگیری از بیماری ، ضروری است ، بنابراین مراجعه به مشاوره یا ایمونولوژیست بالینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

علائم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی: