سندروم بعد از کووید Post-covid-19syndrome

کرونای مزمن 

سندروم بعد از کووید Post-covid-19syndrome (کرونای مزمن چیست )؟
Post-covid-19 syndrome : چناچه علائم کووید بیش تر از 12 هفته در بدن باقی بماند و هیچ گونه تشخیص دیگری نداشته باشد سندروم بعد از کووید نامیده میشود .در برخی از مطالعات از 6 هفته تا 6 ماه علائم در بدن را به عنوان کووید مزمن گزارش کرده اند .
علائم کرونای مزمن چیست؟
در افرادی که دچار عارضه covid-19 شدند (چه بستری و چه سرپایی)و تا 3 ماه بعد از بهبودی هنوز علائم بالینی دارند در این دسته قرار میگیرند .
شیوع علائم و عوارض بالینی دراین افراد به صورت زیر میباشد:
خستگی-تنگی نفس-سنگینی قفسه سینه-سردرد-درد عضلانی-درد در بین دوشانه-طپش قلب-سرفه-سرگیجه-گلودرد-احساس سوزش در ریه-افزایش دمای بدن(37-37.9)-دردمفاصل-احساس سوزش در نای-خلط-سردی بینی-ازبین رفتن بویایی-گر گرفتگی-تهوع- مشکلات چشمی-ازبین رفتن چشایی-اسهال-گوش درد-کاهش ناگهانی وزن-نقاط قرمز بر روی پست (شیوع حدود 2درصد)-تب و استفراغ میباشد .
در چه کسانی کرونا مزمن میشود؟
نتایج پژوهش هادر این زمینه متفاوت است .برخی از محققین معتقدندکه تعداد علائم ماندگار بسته به سن، وجود ویاعدم وجود بیماری های زمینه ای و تعدادی علائمی که بیماردر بیماری حاد د اشته است، متفاوت است .طبق برخی پژوهشها، رابطه بین شدت بیماری حاد با مزمن شدن کرونا وجود ندارد .
سندروم خستگی مزمن/انسفالومیلیت میالژیک(ME/CFS)و ارتباط آن باکرونای مزمن:
ME/CFSیک ناخوشی مولتی سیستمیک است که با خستگی، اختلال در خواب- تغییرات عصبی ، عدم تحمل ارتواستاتیک ایجاد میشود .در این عارضه علائم آزمایشگاهی یا کلینیکی خاصی در معاینه یافت نمیشود به طور کلی علت ایجاد این سندروم نامشخص است .شایدبه هم خوررن تنظیمات سیستمهای مختلف بدن به دنبال یک عامل تحریک کننده مشخص، علت ایجاد این سندروم باشد .و شاید به دنبال برخی از عفونتهای ویروسی مانند EBV،تب کیو، آنفولانزاو سایر کرونا ویروس ها ایجاد شود .سه مکانیسم برای ایجاداین سندروم پس از عفونت ها فرض شده است:
• به هم خوررن عملکرد سیستم ایمنی،
• اختلال در عملکرد سیستم عصبی مرکزی
• اختلالات میتوکندریایی
علایم پس از کووید (کرونای مزمن )بسیار شبیه به علائم این سندروم هستند.
پیگیری و درمان کرونای مزمن:
برخی عوارض کووید ممکن است نتیجه بیماری شدید یا عوارض درمان باشند. برای مثال، اختلالات ریوی مزمن در کووید که بین 22 تا 56 درصد موارد بسته به شدت بیماری، حتی تا 6 ماه پس از بیماری وجود دارد ، ممکن است براثرفیبروز ریه ایجاد شده باشد و بررسی و درمان خاص خودش را میطلبد. اما تنگی نفس که در 36 % بیماران ME/CFS دیده میشود ،نوعی عدم تحمل اورتوستاتیک محسوب میگردد و درمان حمایتی میخواهد.
ساغر ذاکری –واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

Andrew E. Budson. The hidden long-term cognitive effects of covid-19. Harvard health publishing. 2021
•AniNalbandian, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nature medicine. 2021; 27:601-615
•ChaolinHuang, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet 2021; 397: 220–32.
•Liam Townsend, et al. Persistent fatigue following SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial infection. PLoSONE. 2020; 15(11): e0240784.
•Paulo Manuel PêgoFernandesI, Alessandro WasumMarianiII. Life post-COVID-19: symptoms and chronic complications. Sao Paulo Med J. 2021; 139(1):1-2
•SeyedTayebMORADIAN, et al. Delayed Symptoms in Patients Recovered from COVID-19. Iran J Public Health. 2020; 49(11):2120-2127
•Sonia Poenaru, et al. COVID-19 and post-infectious myalgicencephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a narrative review. TherAdvInfectious Dis. 2021; 8: 1–16
•WaqaarShah, et al. Managing the long term effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline. BMJ 2021;372:n136. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n136. 22 January 2021
•Yvonne M.J. Goërtz, et al. Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res 2020; 6: 00542-2020.

تاریخ انتشار : 1400/03/26
تعداد بازدید: 2202