باکتری نوکاردیا

نوکاردیوزیس#نوکاردیوز پوستی #

نوکاردیوز ریوی

نوکاردیا:
باکتری گرم مثبت، هوازی، اسید فست نسبی، غیر متحرک و واجد اسید مایکولیک در دیواره خود میباشد . نوکاردیا از خانواده اکتینوباکترها هستند که به شکل استوانه ای مشاهده میشوند.ایـن باکتری در زیستگاه های طبیعی مانند خاک، هـوا و آب حضورداشـــته و ســـبب ایجـــاد عفونـــت در قسمتهای مختلف بـدن و ایجـاد اشـکال بـالینی همچون عفونتهـای تنفسـی، جلـدی، زیرجلـدی، جلـدی-لنفـاوی، مایسـتومایی، عصـبی و چشـمی میگردد. بیماران مبتلا به نقـص سیسـتم ایمنـی، افراد مبتلا به ایدز، سرطان، بیماران مبتلا به انـواع بــدخیمی هــا، دیابــت و همچنــین بیمــار انی کــه داروهای کورتیکواسـتروئید و سـرکوب کننـده هـای سیستم ایمنی مصرف مینماینـد ، بیشـتر مسـتعد ابتلا به عفونت های نوکاردیا میباشند.ازآنجایی که نوکاردیا به سختی قابل جداسازی وتشخیص و نیاز به تجربه بالایی دارد تشخیص آزمایشگاهی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
نوکاردیوزیس :
بیماری که توسط باکتری نوکاردیا ، ایجاد می شود نوکاردیوزیس نامیده میشود. و می تواند ریه ها، مغز و پوست را تحت تاثیر قرار دهد.نوکاردیوز یک بیماری حاد یا مزمن عفونی است که در فرم های پوستی و ریوی دیده می شود.
نوکاردیوز پوستی :
نوکاردیوز پوستی اولیه به شکل عفونت پوستی (سلولیت یا آبسه)، عفونت لنفاوی (sporotrichoid nocardiosis) یا عفونت زیر جلدی (actinomycetoma) ظاهر می شود.
شایع ترین نشانه های نوکاردیوز پوستی:
• آبسه های پوستی در دستها، سینه یا کمر است.
• تب
نوکاردیوز ریوی
نوکاردیوز ریوی عامل ایجاد پنومونیت حاد یا مزمن است که معمولا در میزبانان مبتلا به بیماری های نقص ایمنی دیده می‌شود، نووکاردیوز منتشر میتواند چندین عضو بدن را درگیر کند و منجر به ایجاد ضایعات در مغز یا مننژیت میشود.

علائم بالینی در نوع ریوی بیماری شدیدتر است و شامل موارد زیر هستند:
• تب
• تعریق
• سرفه
• بی اشتهایی
• کاهش وزن
• تنگی نفس
• درد قفسه سینه
در افراد مبتلا به بیماری نقص ایمنی، نوکاردیا ممکن است از طریق خون منتشر شده و از آنجایی که این باکتری تمایل به بافت مغز دارد میتواند سبب عفونت ریوی مهاجم و چشم ها، مغز، قلب، کلیه ها و غدد لنفاوی شود. . در صورت درگیری مغز علائمی مانند سر درد، از دست دادن تعادل، حساسیت به نور یا صدا، گیجی و تشنج به وجود می آید.
ساغر ذاکری –واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/26
تعداد بازدید: 3240