محافظت واکسن کووید 19 از کودکان و نوجوانان در مقابل بیماری کرونا

محققان اثربخشی واکسن کووید19 را در دوره های دلتا و اومیکرون در کودکان 5 تا 18 ساله ارزیابی کردند.

 نتایج مطالعه محققان بیمارستان شیکاگو نشان داد که واکسیناسیون کووید 19 خطر بستری شدن مرتبط با این بیماری را در کودکان 5 تا 11 ساله در طول دوره اومیکرون به میزان دو سوم کاهش داد. در میان نوجوانان 12 تا 18 ساله که با سری اولیه واکسن کووید 19 واکسینه شدند، محافظت در برابر بستری شدن مرتبط با بیماری در طول دوره اومیکرون کمتر از دوره دلتا بود. بریا کوتس، پزشک و متخصص مراقبت‌های ویژه در این مطالعه، اظهار کرد نتایج مطالعه ما اطمینان بخش است و نشان می‌دهد واکسیناسیون کووید 19 در کودکان و نوجوانان واجدشرایط همچنان در برابر شدیدترین پیامدهای مرتبط با کووید 19، صرف نظر از نوع سویه آن محافظت ایجاد می‌کند. به گفته محققان، در طول دوره اومیکرون، واکسیناسیون خطر بستری شدن مرتبط با کووید 19 را در کودکان 5 تا 11 ساله تا 68 درصد کاهش داد. اثربخشی واکسن در برابر هر نوع بستری مرتبط با کووید 19 در نوجوانان 12 تا 18 ساله که سری اولیه را دریافت کرده بودند از 92 درصد در طول دوره دلتا به 40 درصد در طول دوره اومیکرون کاهش یافت.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/31
تعداد بازدید: 1262