سویه جدید ویروس کرونا، مسری‌ترین جهش ویروس

 سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد جهش جدید ویروس کرونا XE، حدود 10 درصد بیشتر از امیکرون قابلیت انتقال پذیری دارد.

 سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد جهش جدید ویروس کرونا که به نام «XE» شناخته می‌شود، به نظر می‌رسد 10 درصد بیشتر از زیرسویه2.BA امیکرون که مسری‌ترین سویه شناخته شده است، قابلیت انتقال پذیری دارد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، XE، یک سویه نوترکیب از دو زیرمجموعه1 .BA و2. BA ، است و همچنان به جهش امیکرون تعلق دارد. در این گزارش آمده است برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که این جهش نوترکیب حداقل 10 درصد مسری‌تر از امیکرون پنهان‌کار است که به عنوان مسری‌ترین جهش ویروس کرونا شناخته می‌شود. سویه مذکور نخستین بار در اواسط ماه ژانویه در انگلیس شناسایی شد و بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت 10 درصد قابل انتقال‌تر از زیر سویه2 .BA است. به گفته سازمان جهانی، بهداشت در حال حاضر گونه فرعی2 .BA سویه غالب ویروس کرونا در سراسر جهان است که تقریباً 86 درصد از تمام موارد توالی شده را تشکیل می‌دهد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/01/15
تعداد بازدید: 1266