مصرف الکل حتی به مقدار کم با تغییرات ساختاری مغز همراه است

یک بررسی جدید نشان می‌دهد حتی یک مصرف یک لیوان مشروب الکلی در روز با تغییرات قابل‌شناسایی ساختاری در مغز همراه است.

 پژوهش‌های گذشته نشان داده‌اند که مغز افراد دچار اعتیاد به الکل نسبت به افراد سالم تغییراتی ساختاری از جمله کاهش حجم ماده خاکستری و ماده سفید پیدا می‌کند. اما این بررسی‌ها در افرادی انجام شده است که الکلی‌های قهاری بوده‌اند. پژوهشگران در این تحقیق جدید اسکن‌های مغزی با ام‌آرآی کارکردی از 36678 فرد بزرگسال سالم 40 تا 69 ساله در انگلیس بررسی کردند و این یافته‌ها را با میزان مصرف الکل هفتگی آنها تطبیق دادند و بعد نتایج را بر اساس تفاوت‌ها در سن، جنس، قد، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، کشور محل سکونت و سایر عوامل تعدیل کردند. این بررسی مانند بررسی‌های گذشته نشان داد که هر چه فرد میزان الکل بیشتری می‌نوشد، حجم ماده خاکستری و سفید مغزش کاهش بیشتری پیدا می‌کند. اما این پژوهشگران همچنین متوجه شدند که حتی‌ می‌توانند میان تصاویر مغز افرادی که هرگز الکل نمی‌نوشند و آنهایی یک یا دو واحد الکل می‌نوشند، تفاوت بگذارند. یافته‌ها نشان داد که افزایش مصرف الکل از یک واحد به دو واحد با تغییرات مغزی مشابه دو سال پیر شدن مغز ارتباط دارد. البته این بررسی محدودیت‌هایی هم دارد، از جمله اینکه افراد مورد بررسی فقط اروپایی‌های میانسال بودند، مبنای اندازه‌گیری مصرف الکل گزارش شخصی افراد در این مورد در سال گذشته بود و بنابراین ممکن است افراد خطای یادآوری داشته باشند یا مصرف بسیار بالای الکل در چند سال قبل از آن را ذکر نکرده باشند. همچنین با توجه به اینکه این پژوهشگران عادات مصرف الکل را با تصویربرداری از مغز در یک نقطه زمانی مقایسه کرده بودند، بر مبنای این بررسی نمی‌توان رابطه سببی میان مصرف الکل و این تغییرات مغزی مشاهده‌شده را ثابت کرد و نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/21
تعداد بازدید: 1125