احتمال ابتلای مجدد به سویه اومیکرون کم است

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که خطر ابتلا به سویه فرعی اومیکرون موسوم به2. BA ، در صورت ابتلا به سویه اصلی اومیکرون در گذشته، کم است.

 از 2 میلیون عفونت گزارش شده در دانمارک از نوامبر تا فوریه، محققان بر روی بیمارانی تمرکز کردند که دو بار با فاصله 20 تا 60 روز تست شأن مثبت شده بود.محققان تنها 187 مورد عفونت مجدد را یافتند که 47 مورد از عفونت مجدد2. BA  اندکی پس از عفونت1 .BA رخ داده بود. محققان می‌گویند اومیکرون احتمالاً منجر به افزایش بیماری شدید نخواهد شد، اما ما باید مراقب خود در برابر سویه های جدید کووید 19 باشیم. آنها همچنین تاکید می‌کنند واکسیناسیون و دوزهای تقویت کننده، راه اصلی برای محافظت از خود در برابر اومیکرون و هر گونه سویه های جدید در آینده است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/09
تعداد بازدید: 883