آلودگی هوا ممکن است بر کیفیت اسپرم تاثیر بگذارد

یک بررسی جدید در چین نشان می‌دهد که آلودگی هوا ممکن است بر کیفیت اسپرم به خصوص حرکت آن در جهت درست اثر بگذارد.

 این پژوهش همچنین نشان می‌دهد هرچه اندازه ذرات معلق آلاینده هوا کوچکتر باشد، تاثیر بیشتری از لحاظ کاهش کیفیت اسپرم به جای می‌گذارد. این پژوهشگران اظهار کردند یافته‌های ما نشان می‌دهند بخش‌های با اندازه کوچکتر ذرات آلاینده نسبت به بخش‌های با اندازه بزرگتر ممکن است اثر قوی‌تری از لحاظ القای افت کیفیت اسپرم داشته باشند. به عقیده این پژوهشگران، این یافته‌ها دلیل دیگری بر نیاز به کاهش قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مردان در سنین زاد و ولد است. پژوهشگران در دانشکده پزشکی دانشگاه تونگجی در شانگهای سوابق مربوط به 33876 مرد از 340 شهر چین با سن میانگین 34 سال با میزان‌های متفاوت قرارگیری در معرض آلودگی هوا  را بررسی کردند که همسرشان از طریق فناوری‌های کمک به باروری باردار شده بودند و در فواصل ژانویه 2013 و دسامبر 2019 آزمایش اسپرم داده بودند. این پژوهشگران به بررسی الگوی‌های کیفیت اسپرم این مردان و مقدار قرارگیری ‌آنها به ذرات آلاینده با اندازه کوچکتر از 2.5 میکرون یا میکرومتر، بین 2.5 و 10 میکرومتر و 10 میکرومتر در طول 90 روز پیش از دادن آزمایش اسپرم پرداختند. آنها برای ارزیابی کیفیت اسپرم بر عواملی مانند شمارش اسپرم، غلظت و حرکت اسپرم متمرکز شدند. این پژوهشگران رابطه‌ای قابل‌توجه میان آلودگی هوا و کیفیت اسپرم از لحاظ شمارش اسپرم یا غلظت آن نیافتند- اما دریافتند که هر چه مردی بیشتر در معرض ذرات آلاینده با اندازه کوچکتر قرار گرفته باشد، میزان حرکت کلی و پیشرونده اسپرم‌هایش کاهش پیدا می‌کند. حرکت پیش‌رونده اسپرم به معنای توانایی اسپرم در شنا کردن به جلو است و حرکت کلی اسپرم به معنای توانایی اسپرم در شنا کردن در همه جهات است. به طور خاص، مردانی که در معرض ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون قرار گرفته بودند، دچار کاهش حرکت اسپرم در حد 3.66 درصد شده بودند و این میزان کاهش اسپرم در ذرات آلاینده 10 میکرومتری 2.44 درصد بود. بنابراین به گفته این دانشمندان بخش‌های متفاوت ذرات آلاینده از لحاظ اندازه ممکن است اثرات متفاوتی بر کیفیت اسپرم داشته باشند و شاید علت این تفاوت این باشد که ذرات معلق کوچکتر احتمالا به عمق بیشتری از ریه‌ها وارد می‌شوند. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند اثرات آلودگی هوا بر افراد در بخش اولیه دوره ایجاد اسپرم که «اسپرماتوژنز» نامیده می‌شود، بیشتر است. بنابراین، به نظر می‌رسد که ذرات معلق آلاینده بر اسپرم‌ها در سطح ژنتیکی تاثیر می‌گذارند، هر چند که برای تایید این فرضیه نیاز به پژوهش‌های بیشتری است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/12/03
تعداد بازدید: 443