رابطه یک گونه ژنی و حفاظت در برابر بیماری کرونا

یک بررسی جدید شواهد بیشتری درباره اینکه یک گونه ژنی در یک خوشه ژنی به ارث‌رسیده از انسان‌های نئاندرتال باعث حفاظت در برابر ابتلا به کووید-19 شدید می‌شود، به دست داده است.

 پژوهش‌های قبلی نشان داده‌اند که یک گروه معین ژن‌ها به نام خوشه ژنی OAS1/2/3 که انسان‌های منقرض‌شده نثاندرتال به انسان‌های امروزی رسیده است، بر میزان خطر دچار شدن به بیماری شدید کووید-19موثر هستند. این خوشه ژنی ظاهرا باعث حفاظت در برابر بیماری شدید کرونا می‌شود و خطر ناشی از آن تا حدود 23 درصد کاهش می‌دهد. این قطعه خاص DNA که حاوی ژن‌هایی است که در واکنش دستگاه ایمنی موثرند، از انسان‌های نئاندرتال به حدود نیمی از همه انسان‌های خارج از قاره آفریقا به ارث رسیده است. از آنجایی که وراثت این قطعه DNA از نئاندرتال‌ها پس از مهاجرت باستانی اجداد انسان‌ها به بیرون از آفریقا رخ داده است، افراد با تبار آفریقایی که فاقد وراثت نئاندرتال هستند، بیشتر بخش‌های این قطعه معین DNA را ندارند. اما یک بخش کوچک از این قطعه DNA هم در افراد با تبار اروپایی و هم آفریقایی وجود دارد. بنابراین اگر در افراد با تبار آفریقایی دارای این بخش کوچک هم کاهش شدت بیماری کرونا مشاهده شود، می‌توان اثر حفاظتی را به همین بخش نسبت داد و این دقیقا همان کاری بود که در بررسی جدید انجام شد. پژوهش‌های قبلی در این مورد عمدتا در افراد با نیاکان اروپایی انجام شده بود، اما این بررسی جدید نشان داد همین رابطه با بیماری خفیف‌تر کووید-19 در افراد با تبار آفریقایی دارای این بخش کوچک از این قطعه DNA هم برقرار است. به این ترتیب، یک واریانت یا گونه ژنی درون این خوشه ژنتیکی معین شد که نقش اصلی در این حفاظت را دارد. این پژوهشگران می‌گویند خوشه ژنی OAS در آبشاری از واکنش‌ها دخالت دارد که به سلول‌ها برای مقابله با ویروس‌ها کمک می‌کنند. به گفته این پژوهشگران شناخت این ژن‌ها و اثراتشان بر خطرات ناشی از کووید-19 می‌توان به تولید داروهای آینده برای این بیماری کمک کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/11/03
تعداد بازدید: 852