تشخیص آزمایشگاهی

Cryptosporidium

شناسایی اووسیت انگل نادر Cryptosporidium

Cryptosporidium
فرمانرو: آغازیان
شاخه: هاگ داران
رده: Conoidasida
زیررده: Coccidiasina
راسته: Eucoccidiorida
زیرراسته: Eimeriorina
تیره: Cryptosporidiidae
سرده: Cryptosporidium
گونه های مختلف کریپتوسپوریدیوم، تک یاخته های شایع و بیماری زای روده ای انسان و بسیاری دیگر از پستانداران می باشند. از این میان، بعضی از گونه های کریپتوسپوریدیوم، مانند کریپتوسپوریدیوم پارووم، زئونوز بوده و انسان و حیوانات را آلوده می‌کند، علاوه بر اهمیت زئونوز بودن بیماری، کریپتوسپوریدیوز در دامها سبب اسهال شدید با ابتلای بالا و گاهی مرگ و میر شدید نیز می شود، بنابراین می تواند خسارات اقتصادی مهمی بر دامدار وارد سازد، در انسان این انگل باعث ایجاد عفونت شدید دستگاه گوارش در افراد با سیستم ایمنی سالم و عفونت کشنده در افراد دارای نقص ایمنی می شود. از راههای انتقال آن می توان، تماس با حیوانات آلوده را نام برد، با این وجود بیشتر مطالعات بر روی وجود انگل در حیوانات، محدود به حیواناتی مانند گاو، گوسفند، بز بوده و تحقیقات کمی در مورد سایر حیوانات گیاه خوار از جمله شتر صورت گرفته است. کریپتوسپوریدیوم پارووم تک یاخته ای مشترک بین انسان و حیوان می باشد، که در افراد دچار نقص ایمنی و نوزاد حیوانات به خصوص گوساله ها بیماریزا می باشد. اووسیست های دفع شده از دام های آلوده باعث آلودگی محیط بخصوص منابع آب های سطحی می شوند. با توجه به این که حتی تعداد کم اووسیست می تواند آغازگر بیماری باشد و از طرف دیگر اووسیست ها به ضدعفونی کننده های متداول مقاومند، این تک یاخته مورد توجه محققین قرار گرفته و همواره تلاش شده است روش های جداسازی و تخلیص اووسیست های کریپتوسپوریدیوم حتی در نمونه های محیطی دارای تعداد کم اووسیست بهینه شود و اووسیست هایی کاملا خالص و عاری از آلودگی های باکتریایی و سایر ناخالصی ها به منظور مطالعات ایمنولوژیکی و مولکولی فراهم گردد.شناسایی اووسیت انگل نادر Cryptosporidium در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه نوبل با روش Modified Acid Fast با رنگ قرمز مشخص شده است .

دکتر داریوش شکری


تاریخ انتشار : 1399/09/29
تعداد بازدید: 611