واکسیناسیون کودکان

واکسیناسیون کودکان باید جدی گرفته شود تزریق واکسن در بین کودکان و اعتماد مردم به این امر مهم برای بازگشت به شرایط عادی باید انجام شود.

واکسیناسیون کودکان باید جدی گرفته شود تزریق واکسن در بین کودکان و اعتماد مردم به این امر مهم برای بازگشت به شرایط عادی باید انجام شود. در شرایط کنونی واکسیناسیون کودکان در برخی از کشورها از جمله آمریکا مجوز اضطراری مصرف را گرفته است و کشورهای بسیاری اقدام به تزریق واکسن دربین دانش آموزان کرده اند. امروزه شواهد علمی نشان می دهد که واکسن های پاستوکووک و سینوفارم برای جمعیت زیر ۱۸ سال اثربخشی خوبی خواهد داشت. مردم باید به واکسیناسیون کودکان اعتماد کنند؛ واکسینه نشدن کودکان خطر ابتلای آنها به کرونا را طی پیک ششم افزایش می‌دهد. زیرا ایمن شدن گروه‌های بالای ۱۸ سال و عدم تزریق واکسن در زیر ۱۸ سال سبب خواهد شد تا کودکان میزبان ویروس کرونا شوند؛ بطور مثال در گذشته واکسیناسیون سرخک در بین افراد بزرگسال سبب شد تا این بیماری در بین کودکان شیوع پیدا کند. بیماری کرونا در کودکان اکثرا خفیف است و بیشتر این کودکان ناقل ویروس کرونا خواهند بود. باید شرایطی را در جامعه ایجاد کنیم تا دانش آموزان در مدارس حضور پیدا کنند و آموزش ها از حالت مجازی به صورت حضوری تغییر پیدا کند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/07/10
تعداد بازدید: 318