آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان

طبق آخرین آمارهای جهانی در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز چهار میلیارد و۳۱۱ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲۸۴ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده اس

 بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)
۱. چین یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر (۶۰.۷ درصد)
۲. هند ۵۰۱ میلیون و۲۰ هزار و۶۰۹ نفر (۲۶ درصد)
۳. آمریکا ۳۴۹ میلیون و ۷۸۷ هزار و۴۷۹ نفر (۵۷ درصد)
۴. برزیل ۱۴۹ میلیون و۴۶۹ هزار ۸۰۳ نفر (۴۸ درصد)
۵. آلمان ۹۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۴۷۴ نفر (۶۱ درصد)
۶. ژاپن ۹۲ میلیون و۳۳۵ هزار و ۹۵ نفر (۴۰ درصد)
۷. بریتانیا ۸۶ میلیون و ۱۰ هزار و۳۵۹ نفر (۷۰ درصد)
۸. ترکیه ۷۵ میلیون و۱۰۲ هزار و ۴۷۸ نفر (۴۹ درصد)
۹. فرانسه ۷۴ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۴۲۳ نفر (۶۲ درصد)
۱۰. ایتالیا ۷۱ میلیون و ۶۵۷ هزار و۱۲۳ نفر (۶۴ درصد)

تاریخ انتشار : 1400/05/17
تعداد بازدید: 505