آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۲۹ تیر

هزار و ۹۹۴ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است. طبق آخرین آمارهای جهانی در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان، تا امروز سه میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۶۱۱ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)
۱. چین یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر (۶۰.۷ درصد)
۲. هند ۴۰۴ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۱۵ نفر (۲۴ درصد)
۳. آمریکا ۳۳۶ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۱۵۸ نفر (۵۶ درصد)
۴. برزیل ۱۲۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۱۱ نفر (۴۵ درصد)
۵. آلمان ۸۵ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۳۰ نفر (۶۰ درصد)
۶. بریتانیا ۸۲ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۷۰۲ نفر (۶۹ درصد)
۷. ژاپن ۷۰ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۰۵ نفر (۳۲ درصد)
۸. ترکیه ۶۳ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۴۶ نفر (۴۷ درصد)
۹. فرانسه ۶۳ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۶۲ نفر (۵۵ درصد)
۱۰. ایتالیا ۶۱ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۲۲۷ نفر (۶۰ درصد)

تاریخ انتشار : 1400/04/29
تعداد بازدید: 296