آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز_ شنبه ۱۲ تیر ماه_ منتشر شد. طبق آخرین آمارهای جهانی ۸۱۱ شده در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان، تا امروز ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۴۲ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

 بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)
۱. چین یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر (۵۵.۷ درصد)
۲. هند ۳۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۱۵۸ نفر (۲۰.۴ درصد)
۳. آمریکا ۳۲۸ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۷۰ نفر (۵۴.۷ درصد)
۴. برزیل ۱۰۲ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۷۱۹ نفر (۳۶.۱ درصد)
۵. بریتانیا ۷۸ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۷۶۸ نفر (۴.۶۷ درصد)
۶. آلمان ۷۵ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۰۴ نفر (۵۵.۷ درصد)
۷. فرانسه ۵۵ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۷۴۵ نفر (۵۳.۰ درصد)
۸. ایتالیا ۵۳ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۸۵۹ نفر (۵۶.۹ درصد)
۹. ترکیه ۵۱ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۵۷۲ نفر (۴۲.۸ درصد)
۱۰. ژاپن ۵۱ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۹۷۲ نفر (۲۴.۰ درصد)
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/12
تعداد بازدید: 262