کرونا فعلاً دست از سر ما بر نخواهد داشت

امروز هم با همه اطلاعاتی که به دست آمده تنها درصدی از رفتار آینده این ویروس را می‌توانیم تشخیص دهیم و بسیاری از ابعاد هنوز برای ما و کل جهان ناشناخته مانده است.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: این جان نثاری برای ملت بی سابقه است که سرباز جگرگوشه را بنشاند تا اولین واکسن وارداتی را بزند و فرمانده خودش با کمال رشادت اولین واکسن تولید داخل را بزند که به مردم ایران اعلام کنند اگر هر عارضه‌ای داشته باشد اول مال من این نشان از مردمی بودن این ساختار دارد. اولین روزهای شروع کرونا همه چیز برای ما و تمام دنیا ناشناخته بود امروز هم با گذشت دوسال ما به تمام ابعاد این بیماری احاطه نداریم و اگر کسی ادعا کند که ویروس کرونا را به خوبی شناخته تنها نشانه نادانی اوست. امروز هم با همه اطلاعاتی که به دست آمده تنها درصدی از رفتار آینده این ویروس را می‌توانیم تشخیص دهیم و بسیاری از ابعاد هنوز برای ما و کل جهان ناشناخته مانده است.  برای ما سوال بود که آیا این بیماری واکسن دارد یا ندارد؟ اگر واکسن دارد زمان ایمنی زایی آن چقدر است اگر این واکسن ساخته شود اثر این واکسن در سایر نقاط بدن چگونه است و جوابی برای این سوالات نداشتیم.
وزیر بهداشت در خصوص خرید و تولید واکسن روسی در ایران هم اعلام کرد: وقتی تکنولوژی روسیه را نگاه کردم دیدم یکی از بهترین تکنولوژی‌های دنیا است و قرار شد اول قرارداد خرید ببنیدیم بعد به سمت تولید مشترک برویم.
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/06
تعداد بازدید: 196