روند شیوع سویه‌های جدید کرونا

کارشناس سازمان بهداشت جهانی گفت: شیوع سویه‌های جدید کرونا ادامه خواهد داشت و برخی از آنها دردسرساز خواهند بود.

 کارشناس سازمان بهداشت جهانی : اکنون در سراسر جهان با مسئله سویه‌ها مواجه هستیم و آنها قرار است ادامه داشته باشند. ما از سویه «دلتا» به «لامبدا» و سپس به سایر حروف یونانی خواهیم رسید. این امر اجتناب‌ناپذیر است و برخی از این سویه‌ها دردسرساز خواهند بود. آنها می‌توانند محافظت مربوط به واکسن را از بین ببرند، و مشکلاتی را ایجاد کنند. اساساً می‌گویم سویه‌های مختلف ادامه خواهند داشت. این بخشی از زندگی است، باید بتوانیم آنها را مدیریت کرده و برطرف کنیم.
واحد تحقیق وتوسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/03
تعداد بازدید: 146