آب‌های بطری‌شده را نباید به مدت طولانی خارج از یخچال نگهداری کرد

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که نگهداری آب‌های بطری‌شده به مدت سی روز در دمای خارج از یخچال می‌تواند باعث ‏افزایش ماده شیمیایی بیس‌فنول‌آ در آب شود.‏

 

بیس‌فنول‌آ یک ماده شیمیایی است که برای تولید ظروف یک‌بار مصرف، بطری‌های نگهداری آب، پوشش‌های داخلی قوطی‌های ‏کنسری و تجهیزات پزشکی و ... استفاده می‌شود. این ماده می‌تواند از ظروف بسته‌بندی مانند بطری‌ها و قوطی‌ها جدا شده و وارد ‏ماده غذایی یا آب شود و این آلودگی می‌تواند با گذشت زمان و افزایش دما بیشتر شود. این ماده شیمیایی می‌تواند در بدن نقش برخی ‏هورمون‌ها را تقلید کند و در واکنش‌های شیمیایی بدن شرکت کند. مقدار این ماده در بدن انسان پایین است و می‌تواند به سرعت از ‏بدن خارج شود ولی نوزادان وکودکان به دلیل عدم تکامل‌یافتگی مکانیسم سم‌زدایی در بدن آن‌ها،‌ آسیب‌پذیرتر هستند.‏
در طی یک مطالعه ۱۳ برند آب بطری‌شده مورد بررسی قرار گرفت. از هر برند یک نمونه در روز اول و چهار نمونه دیگر بعد ‏از ۳۰ روز نگهداری در دماهای پنج،‌ ۱۵، ۲۵ و ۴۰ درجه سیلسیوس بررسی شد. همچنین غلظت این ماده پس از ازون‌زنی ‏اندازه‌گیری شد. حد مجاز بیس‌فنول‌آ بر اساس استاندارد وزارت بهداشت آمریکا ۲۰ میکروگرم بر لیتر است. بررسی‌های این ‏مطالعه نشان داد که مقدار این ماده در ۱۰ نمونه از آب‌های بطری در زمان نمونه‌برداری کم‌تر از حد تشخیص و در سه نمونه ‏دیگر کم‌تر از یک میکروگرم بر لیتر بود. نگهداری ۳۰ روزه آب‌ها در دمای یخچال (چهار درجه)، باعث افزایش مختصر ‏بیس‌فنول‌آ در نمونه‌های آب شد، ولی مقدار آن در همه برندها کمتر از سه میکروگرم بر لیتر برآورد شد.‏
همچنین نگهداری آب‌ها در دمای ۲۵ و ۴۰ درجه نشان داد که میانگین بیس‌فنول‌آ در دماهای ۲۵ و ۴۰ درجه به طور معنی‌داری ‏بیشتر از میانگین این ماده در نمونه‌های نگهداری‌شده در دماهای چهار و ۱۵ درجه است.‏
نگهداری نمونه‌های آب در دمای ۴۰ درجه به مدت ۳۰ روز باعث می‌شود که مقدار بیس‌فنول‌آ در سه نمونه از آب‌ها بیشتر از حد ‏مجاز استاندار شود. همچنین استفاده از روش ازون‌زنی با شرایط غلظت گاز ازون شش میلی‌گرم بر لیتر، ‏pH‏ مساوی هفت، ۱۰ ‏دقیقه و ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر محلول بیس‌فنول‌آ، توانست ۹۰ درصد از بیس‌فنول‌آ موجود در آب را حذف کند.‏
بررسی‌های این تحقیق حاکی از آن است که با افزایش مدت زمان نگهداری و نگهداری آب در خارج یخچال، مقدار بیس‌فنول‌آ در ‏آب‌های بطری‌شده افزایش می‌یابد.‏
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/19
تعداد بازدید: 260