آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۵ خرداد

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز_ چهارشنبه ۵ خرداد ماه_ منتشر شد.


۱. چین ۵۲۷ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر (۳۴.۵ درصد)
۲. آمریکا ۲۸۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۸۷۲ نفر (۴۹.۵ درصد)
۳. هند ۲۰۰ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۹۱ نفر (۱۱.۵ درصد)
۴. برزیل ۶۴ میلیون و ۳۳ هزار و ۱۵۶ نفر (۲۰.۴ درصد)
۵. بریتانیا ۶۱ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۹۲۸ نفر (۵۷.۲ درصد)
۶. آلمان ۴۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۷۴ نفر (۴۰.۵ درصد)
۷. فرانسه ۳۴ میلیون و ۹ هزار و ۶۵۱ نفر (۳۶.۶ درصد)
۸. ایتالیا ۳۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۱۳ نفر (۳۵.۷ درصد)
۹. ترکیه ۲۸ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۳۳ نفر (۱۹.۴ درصد)
۱۰. مکزیک ۲۶ میلیون ۶۵۵ هزار و ۷۶۰ نفر (۱۴.۴ درصد)

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/05
تعداد بازدید: 247