توضیحات تکمیلی واکسن رازی کووپارس


رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی:

واکسن رازی با یک دز استنشاقی تنها واکسنی است که در جهان مشابه ندارد.  تزریق آزمایشی واکسن رازی کووپارس پس از گذراندن مراحل مختلف پیش بالینی، ۱۰ اسفند شروع شد.
 رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی : اکنون در این مرحله ۱۳۳ نفر دز اول و ۷۳ نفر هم دز دوم رادریافت کردند. واکسن رازی تنها واکسن بدون مشابه خارجی است، این واکسن در سه دز مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۲ دز تزریقی و یک دز استنشاقی آن است. دز استنشاقی دستگاه تنفسی فوقانی را ایمن می‌کند و در این صورت افرادی که ناقل بدون علامت هستند، بعد ۱۴ روز ناقل نخواهند بود.
مرحله دوم تزریق واکسن رازی دو یا سه هفته دیگر با تزریق بر روی ۵۰۰ داوطلب آغاز خواهد شد.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل


تاریخ انتشار : 1400/02/28
تعداد بازدید: 287