از واکسن‌های ایرانی کرونا چه خبر؟

سخنگوی وزارت بهداشت درباره تولید واکسن ایرانی و زیرساخت‌های تولید انبوه این واکسن‌ها، ‌ بیان کرد:

واکسن‌های ایرانی در چند پلتفرم در حال ساخت هستند و دو مورد از واکسن‌هایی که خیلی جلو هستند و احتمالا اوایل تیر ماه در دسترس قرار می‌گیرند که یکی واکسن تولید مشترک انستیتو پاستور و کشور کوبا به شیوه پروتئین نوترکیب است و در حال انجام فاز سوم کارآزمایی بالینی است و دیگری واکسن بنیاد برکت است. برنامه‌ریزی‌ها برای این واکسن‌ها و تولیدشان دقیق است و ما سبدی از واکسن‌ها را در کشور خواهیم داشت. ضمن اینکه تکیه اصلی ما بر واکسن داخلی است. البته اگر مشکلات تحریم گریبانگیر ما نبود احتمالا زودتر از اینها واکسن را تولید می‌کردیم.وی درباره اینکه آیا واکسن‌های ایرانی با توجه به جهش‌های ویروس کرونا قابلیت تغییر در ساختار را خواهند داشت یا خیر؟، گفت: واکسن‌های نوترکیب، آدنوویروس‌ها، ‌ MRNAها و... را بیشتر می‌توان تغییر داد و مهندسی کرد تا بر ویروس‌های جدید اثرگذار باشد. واکسن کوو برکت در مقابل ویروس جهش یافته انگلیسی بررسی شد و مشخص شد پاسخ دهی مناسبی دارد.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/25
تعداد بازدید: 294