گواهی ارزیابی خارجی
 10814-EQAPEQAP-10814_Certificate_1402.pdf 
1402 EQAPEQAP.1402.pdf 
 EQAP1401-1402EQAP.10814.Certificate_1401_1402.2.23.pdf 
 EQAP1400-1401 EQAP.10814.Certificate_1400_1401.4.2.pdf
 EQAP1395-1399 EQAP.Certificate-1395-1399.pdf

 

39-EQAP

HbA1c

HbA1c 1-39.pdf

HbA1c 2-39.pdf

اسیدفست

اسیدفست39-1.pdf

اسیدفست 39-2.pdf

ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی 39-1.pdf

ایمونوسرولوژی 2-39.pdf

پارازیتولوژی

پارازیتولوژی 39-1.pdf

پارازیتولوژی 2-39.pdf

 مورفولوژی

مورفولوژی 39-1.pdf

مورفولوژی 2-39.pdf

مولکولی
 مولکولی 39.pdf
رایت
 رایت 39.pdf
رتیک
 رتیک 39.pdf
 خون کنترلخون کنترل 39.pdf
 حساسیت آنتی بیوتیکیحساسیت انتی بیوتیکی39.pdf
 تشخیص میکرواورگانیسم تشخیص میکرواورگانیسم39.pdf
 بیوشیمی بیوشیمی 39.pdf
 torch torch 39.pdf
 ادرار ادرار 39.pdf
 انعقادی انعقادی39.pdf

40-EQAP

HbA1c

HbA1c 40-1.pdf

HbA1c 40-2.pdf

ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی40-1.pdf

ایمونوسرولوژی2-40.pdf

پارازیتولوژی

پارازیتولوژی 1-40.pdf

پارازیتولوژی 2-40.pdf

 مورفولوژی

مورفولوژی دوره 40-1 .pdf

مورفولوژی دوره 2-40.pdf

غربالگری
غربالگری 1-40.pdf 
رایت
رایت 1-40.pdf 
رتیک
رتیک 40-1.pdf 
 خون کنترلخون کنترل 40-1.pdf 
 تعیین حساسیت میکروبی
تعیین حساسیت میکروبی 40-1.pdf 
 تشخیص میکرواورگانیسم

تشخیص میکرواورگانیسم 40-1.pdf

تشخیص میکرواورگانیسم 2-40.pdf 

 پروتئینپروتئین 1-40.pdf 
 ادرار ادرار 40.pdf 
 انعقادیانعقادی 40.pdf 


41-EQAP
ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی1-41.pdf

ایمونوسرولوژی2-41.pdf

torch
 torch.pdf
بیوشیمی
 بیوشیمی.pdf
  تعیین حساسیت ضد میکروبی  تعیین حساسیت ضدمیکروبی.pdf

H2

H3

H4

H2 Results.pdf

H3 Results.pdf

H4 Results.pdf

تشخیص میکروارگانیسم

تشخیص میکروارگانیسم مربوط به M2

تشخیص میکروارگانیسم.pdf

میکروارگانیسم مربوط به M2.pdf

 

گستره مجهول جهت ارزیابی Acid Fast Bacilli  AFB M3


Acid Fast Bacilli AFB M3.pdf

Acid Fast Bacilli AFB M3.2.pdf

 نمونه سرم مجهول غربالگری جنین
نمونه سرم مجهول غربالگری جنین.pdf 
نمونه سرم مجهول HbA1c

B4.1 HbA1c.pdf

B4.2 HbA1c.pdf 

نمونه مجهول پارازیتولوژی

Parasitology P1.1.pdf

Parasitology P1.2.pdf 

 نمونه مجهول ادرار

U1.2.pdf

 نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش HIVAb, HBsAg, HCVAb S1.1نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش HIVAb, HBsAg, HCVAb S1.1.pdf 
نمونه مجهول پروتئین ادرار

پروتئین ادرارB3.1.pdf

پروتئین ادرارB3.2.pdf

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی
پلاسمای انعقادی.pdf 
 نمونه مجهول سرولوزی خانواده رایت
 نمونه مجهول سرولوژی خانواده رایت.pdf
 نمونه مجهول مارکر قلبی

نمونه مجهول مارکر قلبیB2.1.pdf

نمونه مجهول مارکر قلبی B2.2.pdf

 

42-EQAP

 HBV

/HBV-DNA Quantitative NAT.1 42 .pdf
بیوشیمی  بیوشیمی 42.pdf

تشخیص میکروارگانیسم

تشخیص میکروارگانیسم pdf42.m1

 تشخیص میکروارگانیسم مربوط به m2 .pdf

تعیین حساسیت ضدمیکروبی باکتری
تعیین حساسیت ضدمیکروبی باکتری.pdf 

سرولوژی

سرولوژی خانواده رایت42.pdf 

شمارش افتزاقی گلبولهای سفید و بررسی مورفولوژی سلولهای خونی

 

شمارش افتراقی گلبولهای سفید و بررسی مورفولوژی سلولهای خونی 42.pdf

شمارش افتراقی گلبولهای سفید و بررسی مورفولوژی سلولهای خونی.2 42.pdf

Acid Fast

گستره مجهول جهت ارزیابی Acid Fast Bacilli AFB M3.2.pdf 

پروتئین ادرار

نمونه مجهول پروتئین ادرار42.pdf

نمونه مجهول پروتئین ادرار 42.pdf

مارکر قلبی
نمونه مجهول مارکر قلبی 42.pdf 
ایمونوسرولوژی
ایمونوسرولوژی 42.pdf
غربالگری جنین
غربالگری جنین42.pdf 

HbA1c

HbA1c42.pdf
 Parasitology

نمونه مجهول Parasitology P1.1.pdf

نمونه مجهول Parasitology P1.2.pdf

ToRCH
نمونه مجهول ToRCH.42.pdf 
نمونه مجهول ادرار
نمونه مجهول ادرار 42.pdf
  پلاسمای انعقادیپلاسمای انعقادی 42.pdf 
 خون کنترل
نمونه مجهول خون کنترل42.pdf 


44-EQAP

 HBV

HBV-DNA Quantitative NAT.1 44.pdf
بیوشیمی  بیوشیمی 44.pdf

تشخیص میکروارگانیسم M1

تشخیص میکروارگانیسمM1 .pdf 

تشخیص میکروارگانیسم M2
تشخیص میکروارگانیسم مربوط به  M2.pdf 
H2H2 Results 44.pdf 
H3H3 Results 44.pdf 
HBA1C
HbA1c 44.pdf 

Acid Fast

Acid Fast Bacilli 44.pdf 

پروتئین ادرار
پروتئین ادرار 44.pdf 
تعیین حساسیت ضدمیکروبی باکتری
تعیین حساسیت ضدمیکروبی باکتری44.pdf 
شمارش رتیکولوسیت ها
شمارش رتیکولوسیت ها 44.pdf
 نمونه سرم مجهول غربالگری جنین
نمونه سرم مجهول غربالگری جنین44.pdf 

نمونه مجهول ادرار

نمونه مجهول ادرار44.pdf
 نمونه مجهول ایمونوسرولوژی
نمونه مجهول ایمونوسرولوژی 44 s1
نمونه مجهول پلاسمای انعقادی
نمونه مجهول پلاسمای انعقادی44.pdf 
نمونه مجهول خون کنترل
نمونه مجهول خون کنترل44.pdf 
نمونه مجهول سرولوژی
نمونه مجهول سرولوژی خانواده رایت44.pdf 
نمونه مجهول میکروآلبومین
نمونه مجهول میکروآلبومین UMA 44.pdf 

45-EQAP

 

A1c

A1C.pdf

A1C.pdf

 

Acid Fast

Acid Fast 1.pdf

Acid Fast 2.pdf

Acid fast 3.pdf

CMV

CMV.pdf

HBS Ag

HBS AG.pdf

HCV
HCV.pdf 
HIV
HIV.pdf 
HSV
HSV.pdf 
میکروب M1
M1 میکروب شناسی.pdf 
 Rubella
Rubella.pdf 
Toxoplasma
Toxoplasma.pdf
باکتری ادرار
باکتری جداشده از ادرار.pdf 
بیوشیمی
بیوشیمی.pdf
پارازیتولوژی

پارازیتولوژی 1.pdf

پارازیتولوژی 2.pdf

 پلاسمای انعقادی
پلاسمای انعقادی.pdf 
 خون کنترل
خون کنترل.pdf 
 رایترایت.pdf 
 رتیکولوسیترتیکولوسیت.pdf 
غربالگری جنین
غربالگری جنین.pdf 
 مارکر قلبی
مارکر قلبی.pdf 
 نمونه مجهول ادرار
 مجهول ادرار.pdf
مورفولوژی

مورفولوژی H3.pdf

مورفولوژی.pdf

 میکرواورگانیسممیکرواورگانیسم M2.pdf 
میکروآلبومین
میکروآلبومین.pdf 
47-EQAP

نمونه مجهول خون کنترل

EQAP HEMATO.pdf

 نمونه مجهول میکروآلبومین  Panel-MICRO-ALB.pdf
شمارش رتیکولوسیت ها
Panel-RETIC.pdf
بیوشیمی

EQAP -BIO.pdf

 نمونه مجهول ادرار
/URINE ANA.pdf

پروتئین ادراری

/URINE PRO.pdf