گواهی ارزیابی خارجی
 EQAP1400-1401 EQAP.10814.Certificate_1400_1401.4.2.pdf
 EQAP1395-1399 EQAP.Certificate-1395-1399.pdf

 

39-EQAP

HbA1c

HbA1c 1-39.pdf

HbA1c 2-39.pdf

اسیدفست

اسیدفست39-1.pdf

اسیدفست 39-2.pdf

ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی 39-1.pdf

ایمونوسرولوژی 2-39.pdf

پارازیتولوژی

پارازیتولوژی 39-1.pdf

پارازیتولوژی 2-39.pdf

 مورفولوژی

مورفولوژی 39-1.pdf

مورفولوژی 2-39.pdf

مولکولی
 مولکولی 39.pdf
رایت
 رایت 39.pdf
رتیک
 رتیک 39.pdf
 خون کنترلخون کنترل 39.pdf
 حساسیت آنتی بیوتیکیحساسیت انتی بیوتیکی39.pdf
 تشخیص میکرواورگانیسم تشخیص میکرواورگانیسم39.pdf
 بیوشیمی بیوشیمی 39.pdf
 torch torch 39.pdf
 ادرار ادرار 39.pdf
 انعقادی انعقادی39.pdf

40-EQAP

HbA1c

HbA1c 40-1.pdf

HbA1c 40-2.pdf

ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی40-1.pdf

ایمونوسرولوژی2-40.pdf

پارازیتولوژی

پارازیتولوژی 1-40.pdf

پارازیتولوژی 2-40.pdf

 مورفولوژی

مورفولوژی دوره 40-1 .pdf

مورفولوژی دوره 2-40.pdf

غربالگری
غربالگری 1-40.pdf 
رایت
رایت 1-40.pdf 
رتیک
رتیک 40-1.pdf 
 خون کنترلخون کنترل 40-1.pdf 
 تعیین حساسیت میکروبی
تعیین حساسیت میکروبی 40-1.pdf 
 تشخیص میکرواورگانیسم

تشخیص میکرواورگانیسم 40-1.pdf

تشخیص میکرواورگانیسم 2-40.pdf 

 پروتئینپروتئین 1-40.pdf 
 ادرار ادرار 40.pdf 
 انعقادیانعقادی 40.pdf 


41-EQAP
ایمونوسرولوژی

ایمونوسرولوژی1-41.pdf

ایمونوسرولوژی2-41.pdf

torch
 torch.pdf
بیوشیمی
 بیوشیمی.pdf
  تعیین حساسیت ضد میکروبی  تعیین حساسیت ضدمیکروبی.pdf

H2

H3

H4

H2 Results.pdf

H3 Results.pdf

H4 Results.pdf

تشخیص میکروارگانیسم

تشخیص میکروارگانیسم مربوط به M2

تشخیص میکروارگانیسم.pdf

میکروارگانیسم مربوط به M2.pdf

 

گستره مجهول جهت ارزیابی Acid Fast Bacilli  AFB M3


Acid Fast Bacilli AFB M3.pdf

Acid Fast Bacilli AFB M3.2.pdf

 نمونه سرم مجهول غربالگری جنین
نمونه سرم مجهول غربالگری جنین.pdf 
نمونه سرم مجهول HbA1c

B4.1 HbA1c.pdf

B4.2 HbA1c.pdf 

نمونه مجهول پارازیتولوژی

Parasitology P1.1.pdf

Parasitology P1.2.pdf 

 نمونه مجهول ادرار

U1.2.pdf

 نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش HIVAb, HBsAg, HCVAb S1.1نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش HIVAb, HBsAg, HCVAb S1.1.pdf 
نمونه مجهول پروتئین ادرار

پروتئین ادرارB3.1.pdf

پروتئین ادرارB3.2.pdf

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی
پلاسمای انعقادی.pdf 
 نمونه مجهول سرولوزی خانواده رایت
 نمونه مجهول سرولوژی خانواده رایت.pdf
 نمونه مجهول مارکر قلبی

نمونه مجهول مارکر قلبیB2.1.pdf

نمونه مجهول مارکر قلبی B2.2.pdf