دکتر محمدجعفر قان بیلی

 • تحصیلات: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: *
  -مدیر آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق و آموزش علوم غدد درون ریز گروه مطالعه لیپید و گلوکز تهران (TLGS)1377-1384
  -عضو کمیته راهبری مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) به عنوان سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی شماره2 1377-1384
  -عضو کمیته فرعی فعالیت بدنی (PA of TLGS) به عنوان مدیر کمیته
  -مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر اطهری و تهران لب ایران،تهران 1386-1396
  -مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهنود ایران،تهران از سال 1397 تاکنون
  -سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران (توف نورد آلمان) از سال 1386 تاکنون
  -مدرس آکادمی توف نورد ایران-آلمان از سال 1386 تاکنون
 • سمت: مدیر کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

لینک مقالات:

https://ijem.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=251&sid=1&slc_lang=fa

https://www.sid.ir/paper/41720/fa

https://www.sid.ir/paper/41214/fa

https://www.sid.ir/paper/27318/fa

https://www.sid.ir/paper/510/fa

https://www.sid.ir/paper/18520/fa

https://www.sid.ir/paper/41773/fa

https://www.sid.ir/paper/433505/fa

https://www.sid.ir/paper/433041/fa

https://www.sid.ir/paper/27828/fa