دکتر علی عجمی

  • تحصیلات: دکترای علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: ***
    -مسئول امور آزمایشگاه های مرکز بهداشت استان اصفهان
  • سمت: رئیس و موسس آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل اصفهان

لینک مقالات:

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=28741

https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/136/article-136-70803.pdf

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/224

http://ncmbjpiau.ir/article-1-1246-fa.html

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-809-fa.pdf

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=42136   

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=36284

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=26563

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=20325

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=20279

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=21107

https://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=19959