آزمایشگاه تخصصی ژنتیک

دکتر مهدی خرمی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی