آزمایشگاه تخصصی تشخیص مولکولی

PCR به معنی واکنش زنجیره‌های پلی‌مراز ژنوم از دقیق‌ترین روش‌های شناسایی کروموزوم در حال حاضر در دنیا می باشد. هدف از این روش شناسایی رشته‌های DNA و RNA خارج شده از  نمونه‌ها با توجه به رشته‌های الگوی موجود در دستگاه PCR است.
بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه نوبل اصفهان با بهره گیری از نیروی حرفه ایی، محیط فیزیکی ایزوله مناسب و همچنین دستگاه های مدرن و مجهز، قادر است در حداقل زمان ممکن نتایج تست های مولکولی را با نهایت دقت انجام دهد. در این بخش با به کارگیری روش‌های مولکولی در تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری‌های بدخیم خونی و غیر‌خونی، بیماری‌های عفونی باکتریایی، ویروسی، قارچی، بیماری‌های انعقادی و ترومبوفیلی فعالیت می‌کند.
این دپارتمان، خدمات خود را در غالب بخش های تخصصی ارئه میدهد که به شرح زیر است:
1. پنل عفونی :
در این بخش، مجموعه عواملی که منجر به بروز علائم و بیماری های مشابه و هم خانواده می شوند، به صورت پنل مورد بررسی و تشخیص قرار می گیرند. ضمن اینکه امکان بررسی یک به یک هرکدام از عوامل زیر نیز میسر می باشد. از جمله تست های در حال انجام در این بخش HPV High Risk و HPV Low Risk و پنل STI میباشد.
2. پنل ویروسی و باکتریایی:
تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری‌های مختلف باکتریایی و ویروسی به صورت کمی و کیفی از جمله  Brucella, TB, Non TB,  CMV, HCV, HBV, HIV و....
3. پنل خونی و ترومبوفیلی:
تشخیص بیماری های خونی و ترومبوفیلی از جمله JAK2, BCR-ABL, MTHFR و...

تکنیک‌های PCR در آزمایشگاه نوبل:
 Real Time PCR
PCR Thermal Cycler
دستگاه های مورد استفاده در این بخش عبارتست از:
Rotor Gene Q
ABI step one plus
Gentire
Mic qPCR
PCR Thermal Cycler


دکتر سعید جاودان

دکترای باکتری شناسی پزشکی