ساخت پوشش ضدباکتری با قابلیت خودترمیم

محققان موفق به ساخت پوششی شدند که حاوی نانوذرات اکسید مس بوده و علاوه برخاصیت آنتی‌باکتریال، توانایی خودترمیمی نیز دارد. پوشش ضد باکتریایی با نانوذرات CuO ساخته شد.

 در این پروژه، با استفاده از یک پوشش پلیمری با قابلیت خودترمیمی و بهره‌گیری از ویژگی‌های آنتی‌باکتریال اکسید مس، پوششی ساخته شده که همانند یک محفظه عمل کرده و ترکیب روغن پلی (اوره-فرمالدئید) را در بر می‌گیرد. از این پوشش ضدباکتریایی برای کاهش عفونت می‌توان استفاده کرد. این میکروکپسول‌های سنتز شده (MCS) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) مطالعات قطبی‌سازی پتانسیلودینامیکی در محلول NaCl 3.5  درصد وزنی NaCl مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که عملکرد خوردگی پوشش بالاترین مقاومت در برابر خوردگی (ICORR = 49.5  میکرومتر در سانتی‌متر مربع، ECORR = 0.56 ولت) است که این حالت با اضافه کردن 15 درصد وزنی MC و با افزایش غلظت MCS به‌دست می‌آید. در این شرایط، میزان خوردگی بهبود یافته، در حالی که خصوصیات مکانیکی کاهش می‌یابد. علاوه‌بر این، این پوشش با قابلیت خودترمیمی، عملکرد ضدباکتریایی کارآمد در برابر اشرشیاکلی (E. coli) و استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus) دارد که این امر به‌دلیل آزاد شدن نانوذرات CuO در مناطق آسیب دیده است. با استفاده از فرمولاسیونی حاوی گرم در لیتر CuO در ماده خودترمیمی، فعالیت ضدباکتریایی به‌طور کامل مهار می‌شود. علاوه بر این، نانوذرات اکسید مس در برابر باکتری‌های S. aureus مؤثرتر از زمانی بودند که با باکتری E. coli مقابله می‌کنند.

تاریخ انتشار : 1402/08/29
تعداد بازدید: 286