تاثیر میدان مغناطیسی بر اسپرم انسان ‏

پژوهشگران کشور با انجام یک مطالعه بر روی نمونه‌های اسپرم عنوان کردند که میدان مغناطیسی می‌تواند با تحرک و زنده‌مانی ‏اسپرم‌ها را افزایش دهد ولی بر خصوصیات ظاهری اسپرم، تاثیری ندارد‎.‎

 بررسی‌های انجام‌شده بر روی زوج‌های نابارور نشان داده است که عوامل مردانه در 20 درصد از موارد، تنها علت ناباروری ‏است و در 50 درصد از موارد نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در ناباروری محسوب می‌شود. یکی از عوامل تاثیرگذار ‏ناباروری در مردان، مربوط به اسپرم است‎.‎‏ مغناطیس درمانی یکی از انواع طب مکمل است که با استفاده از میدان‌های مغناطیسی ‏با شدت پایین و غیر مضر به بدن انجام می‌شود. مطالعات مختلفی در خصوص میزان و چگونگی تاثیر میدان مغناطیسی روی ‏اسپرم انجام شده است که نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است. بر همین اساس پژوهشگران کشور نیز با انجام یک مطالعه تاثیر ‏میدان مغناطیسی بر نمونه‌های اسپرم انسان مورد بررسی قرار دادند تا تاثیر میدان مغناطیسی در بهبود یا تخریب اسپرم مشخص ‏شود‎.‎
مشاهدات این مطالعه نشان داد که نمونه‌های اسپرم داخل میدان مغناطیسی نسبت به نمونه‌های خارج از میدان دارای ثبات در ‏تحرک بودند و در نمونه‌های خارج از میدان تحرک اسپرم کاهش داشته است. این مشاهده بیان‌گر این است که میدان مغناطیسی بر ‏حرکت اسپرم تاثیرگذار است و میزان آن با شدت میدان نیز رابطه مستقیم دارد‎.‎‏ همچنین این بررسی‌ها نشان داد که میدان ‏معناطیسی بر شکل و ویژگی‌های ظاهری اسپرم‌ها تاثیرگذار نیست. علاوه ‌بر این در آزمایش‌های زنده‌مانی مشخص شد که ‏اسپرم‌هایی که تحت تاثیر میدان مغناطیسی نبودند، زنده‌مانی کاهش معنادار پیدا کرده بود‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/25
تعداد بازدید: 436