میزان متوسط نرخ رشد روزانه کرونا در دنیا برابر ۴۸ صدم ‏درصد شد

کشورهای ایران با ۱۸.۸ درصد، کانادا با ۱۵.۸ درصد و ترکیه با ۱۵.۲ درصد بیشترین سهم نسبت بیمار جدید به کل ‏بیماران را در اردیبهشت ماه داشتند‎.‎‏ از کل جمعیت بیماران کشور ایران ۱۸.۸ درصد در اردیبهشت ماه به جمعیت بیماران ‏افزوده شد. اگر مجموع بیماران جدید در ۲ ماه فروردین و اردیبهشت محاسبه شود، بیش از ۳۶ درصد از کل جمعیت بیمار ‏کشور در این ۲ ماه بود‎.‎


میزان کل جمعیت بیماران کرونایی در دنیا با افزایش ۲۰ میلیون نفر در فروردین به ۱۴۳ میلیون نفر و با افزایش حدود ۲۲.۹ ‏میلیون بیمار جدید در اردیبهشت به ۱۶۶.۵ میلیون نفر رسید که حدود ۱۳.۵ درصد از این جمعیت در اردیبهشت ماه بود. بدین ‏ترتیب میزان متوسط نرخ رشد بیماری روزانه دنیا در فروردین به 0.49 درصد و در اردیبهشت  0.48 درصد ثبت شده ‏است‎.‎
روند افزایشی آمار بیماران جدید کرونا در کشور از ۲۴۳ هزار نفر در اسفند با رشد ۲ برابری یعنی ۴۹۳ هزار نفر در ‏فروردین ادامه و به ۵۲۹ هزار نفر در اردیبهشت رسید‎.‎‏ این میزان افزایش، بالاترین میزان ممکن در طول ۱۴ ماه گذشته در ‏کشور بود. با این رقم افزایش، بیماران کشور از ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پایان اردیبهشت ‏‏۱۴۰۰ افزایش یافت‎.‎
از نظر نرخ متوسط رشد فوتی روزانه، ایران در اسفند ۹۹ با کمترین میزان و برابر با 0.14 درصد و در جایگاه ۳۴ دنیا ‏قرار داشت. نرخ رشد فوتی در فروردین با افزایش ۲ برابری به میزان ۰.۳ درصد و در اردیبهشت به ۰.۵ درصد افزایش ‏یافت و در جایگاه ۱۰ دنیا قرار گرفت. همچنین در میان کشورهای همزمان از این نظر در جایگاه چهارم قرار دارد‎.‎‏ میزان ‏افزایش رشد متوسط فوتی روزانه کشور در اردیبهشت در حالی است که این میزان تقریبا برای اغلب کشورهای همزمان روند ‏کاهشی داشت. در شرایط فعلی و در مقایسه با سایر کشورها وضعیت ایران در هر ۲ شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی ‏کماکان نگران کننده است‎.‎

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/10
تعداد بازدید: 157