برگزاری دوره ی آموزش تضمین کیفیت پیشرفته بر پایه ی استاندارهای iso9001 و 15189 جهت ارتقاء دانش کیفی تیم تضمین کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوبل