دکتر محمدرضا شیخ سجادیه

  • تحصیلات: دکترای تخصصی آلرژی و ایمونولوژی پزشکی ،وزارت آموزش و علوم اوکراین
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: ***
    -مسئول دپارتمان ایمنولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل
    -استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
    -مدیر آزمایشگاه تخصصی تشعشعات دفاعی کی اف اکراین 2008-2013
  • سمت: مسئول فنی دپارتمان ایمنولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/citations?user=aasbjTUAAAAJ&hl=en