ارتباط سلول‌های چربی درتخریب عصبی

دانشمندان دانشگاه مارشال در مطالعات اخیر خود دریافتند سلول‌های چربی نقش اصلی را در تخریب عصبی و زوال شناختی ایفا می‌کنند.

 بر اساس مطالعه‌ای که شامل حلقه تقویت اکسیدان به رهبری دانشمندان دانشگاه مارشال است، یافته‌های منتشر شده در این هفته بینش‌های جدیدی را در مورد نقش سلول‌های چربی در زوال شناختی و تخریب عصبی نشان می‌دهد. این تحقیق که در iScience منتشر شده است، نشان می‌دهد که سلول‌های چربی پاسخ سیستمیک به عملکرد مغز را کنترل می‌کنند و باعث اختلال در حافظه و شناخت می‌شوند. فعال شدن حلقه تقویت اکسیدان Na,K-ATPase بر بیان مارکر‌های پروتئینی مهم در سلول‌های چربی و همچنین در هیپوکامپ تاثیر می‌گذارد که می‌تواند عملکرد مغز را بدتر کرده و منجر به تخریب عصبی شود. هدف قرار دادن سلول‌های چربی برای تضاد Na,K-ATPase ممکن است این نتایج را بهبود بخشد. جوزف اول شاپیرو، استاد و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه مارشال اظهار کرد ما قصد داشتیم نشان دهیم که سیگنال دهی Na، K-ATPase، به ویژه در سلول‌های چربی، نقش اصلی را در ایجاد تغییرات در مناطق خاصی از مغز به ویژه در هیپوکامپ که برای حافظه و عملکرد شناختی حیاتی است، بازی می‌کند. محققان از یک مدل موش اصلاح‌شده ژنتیکی استفاده کردند که پپتید NaKtide را به طور خاص در سلول‌های چربی آزاد می‌کرد تا متوجه شوند که NaKtide عملکرد سیگنال‌دهی Na,K-ATPase را مهار می‌کند. بیان NaKtide مخصوص چربی‌ها باعث بهبود فنوتیپ تغییر یافته چربی‌ها و بهبود عملکرد هیپوکامپ، بخشی از مغز که با حافظه و شناخت ارتباط دارد، می‌شود. تحریک استرس اکسیداتیو از طریق رژیم غذایی باعث افزایش تولید سیتوکین‌های التهابی محدود به چربی و همچنین نشانگر‌های پروتئینی حافظه و شناخت در هیپوکامپ شد. کومال سودی، نویسنده اول و دانشیار جراحی و علوم زیست پزشکی در جوآن سی، اظهار کرد رژیم غذایی از طریق سیگنال دهی Na,K-ATPase باعث ایجاد استرس اکسیدانی و تغییر سلول‌های چربی می‌شود که باعث التهاب سیستمیک شده و بر تغییرات بیوشیمیایی رفتاری و مغز تاثیر می‌گذارد. مطالعه ما نشان داد بیان NaKtide مخصوص سلول‌های چربی در مدل موش این تغییرات و فنوتیپ نورودژنراتیو را بهبود می‌بخشد.

تاریخ انتشار : 1400/08/03
تعداد بازدید: 62