صفحه بارگزاری اطلاعات آزمایشگاه همکار جهت برنامه کیفی بین آزمایشگاهی (IQAS):

 

فرم اطلاعات کیفی ماهانه در سایت

کد سند : FR-011-02019-00

بازنگری: 00

سال : 1400 ماه : اردیبهشت

نام تست

CV

Bias

TEA

Sigma یا T-test

TSH

2

6

18

6

PSA

3

1.3

9

5

فولات

6

13

20

T=1.2

TPO

 

 

 

T=2.3

F-t4

 

 

 

T=1.2

T.UP

 

 

 

T=1.3

B12

 

 

 

T=1.5

WBC

2

2

6

4

RBC

0.8

0.69

2.2

6

HB

0.8

0.19

1.7

6

HCT

1

1.5

3.5

4

GLU

1.6

0.5

3.7

4

BUN

2

2

5

6

U.A

1.9

0.8

4.6

5

Chol

1.6

0.2

3.4

5

TG

2.3

0.49

5

6

SGOT

2.9

2.5

8.3

4

SGPT

4

6

14

4

Bill T

3

6

12

6

Bill D

2.7

20

30

6

T.P

0.9

0.9

2.7

6

CPK

2.5

5

10

6

LDH

2

1

5

5

Lipase

6.8

2.5

16

5

AFP

5

0.1

9

5

HCG

4.9

3.1

12

T=2.1

FSH

3

4

11

4

Estradiol

4

10

18

4

PTH

 

 

 

T=1.3

CA15-3

4.9

 

 

T=2.2

CA125

5

 

 

T=2.6

CA19-9

7

 

 

T=0.7

CEA

5

1

12

T=1.2

Pb

1.1

 

 

T=0.8

Mn

5

 

 

T=1.2

Se

8

 

 

T=0.14

Cu

3

 

 

T=0.4

Transferrin

 

 

 

T=1.3

PAPPA

5.6

0.8

10

4

HbA1C

2.8

2.4

 

رگرسیون=0.999

Inhibin A

 

 

 

T=2.1

F.Estriol

 

 

 

T=1.5

F.testosteron

 

 

 

T=1.1

Calprotectin

 

 

 

T=2.1

DHT

 

 

 

T=1

IGF.1

 

 

 

T=1

17OHProg

 

 

 

T=0.9

TTG

 

 

 

T=1.4

AMH

 

 

 

T=2.1

Cardiolipin

 

 

 

T=0.47

Vit D

 

 

 

SDI=0.5

Phenyl

 

 

 

SDI=0.5

Phenol

 

 

 

SDI=0.2

Carmatyro

 

 

 

SDI=0.7

 

 

ASA-IQAS.ir                                                                      

 

 

چرا پیشنهاد میکنیم آزمایشگاه ها با آزمایشگاه نوبل آزمون مهارت یا proficiency test  انجام دهند؟

جهت محاسیه درستی و صحت روش های مختلفی وجود دارد، از جمله؛

Recovery-1

2-نتیجه آزمایشگاه مرجع

3-میزان مشترک آزمایشگاه شرکت کننده

 

ولی آیا آزمایشگاه نوبل،آزمایشگاه مرجع است؟

آزمایشگاه مرجع دارای چند ویژگی است از جمله؛

1-استفاده از روش و دستگاه های مرجع همچون؛PCR-IF-Flow cytometry-HPLC-GC Mass-ECLو...

2-مدارک سیستم مدیریت کیفیت همچون؛ایزو15189-ایزو9001-ایزو10002-ایزو10004-ایزوSHS-TUV

3-انجام تست های آزمایشگاهی در کلاس4 -5و6سیگما و بهره مندی از سیستم مدیریت کیفیت جامع

4-اخذ امتیاز کیفی بالا در آزمون کیفی خارجی و Peer Grouping

 

طبق نکات فوق و مدارک ذیل میتوان گفت آزمایشگاه نوبل میتواند یکی از آزمایشگاه های مرجع باشد؛