دکتر نوشین لطفی

  • تحصیلات: دکترای تخصصی ایمنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ایمیل: .
  • سوابق کاری و اجرایی: ***
    Full time research scholar in Thomas Jefferson University-USA - 3 years
  • سمت: مسئول فنی دپارتمان فلوسایتومتری آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/citations?user=VB8IHUgAAAAJ&hl=en&oi=ao