کارگاه ها

 
آزمایشگاه نوبل با همکاری دانشگاه اصفهان و گروه بین المللی Omitreen به برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه ی تکنیک ها و علوم آزمایشگاهی پرداخته و به شرکت کنندگان گواهینامه ی بین المللی تخصیص داده می شود


کارگاه تخصصی تکنیک فلوسایتومتری
*6655*11# سامانه هوشمند USSD