چرا پیشنهاد میکنیم آزمایشگاه ها با آزمایشگاه نوبل آزمون مهارت یا proficiency test  انجام دهند؟

جهت محاسبه درستی و صحت روش های مختلفی وجود دارد، از جمله؛

Recovery-1

2-نتیجه آزمایشگاه مرجع

3-میزان مشترک آزمایشگاه شرکت کننده

 

ولی آیا آزمایشگاه نوبل،آزمایشگاه مرجع است؟

آزمایشگاه مرجع دارای چند ویژگی است از جمله؛

1-استفاده از روش و دستگاه های مرجع همچون؛PCR-IF-Flow cytometry-HPLC-GC Mass-ECLو...

2-مدارک سیستم مدیریت کیفیت همچون؛ایزو15189-ایزو9001-ایزو10002-ایزو10004-ایزوSHS-TUV

3-انجام تست های آزمایشگاهی در کلاس4 -5و6سیگما و بهره مندی از سیستم مدیریت کیفیت جامع

4-اخذ امتیاز کیفی بالا در آزمون کیفی خارجی و Peer Grouping

 

طبق نکات فوق و مدارک ذیل میتوان گفت آزمایشگاه نوبل میتواند یکی از آزمایشگاه های مرجع باشد؛